Sağlık kuruluşları Elektronik Fatura uygulamasına geçecek | Firma Ekle - Ücretsiz Firma Rehberi - Ücretsiz Firma Ekle

Sağlık kuruluşları Elektronik Fatura ...

E-fatura gibi muhasebede sarfedilen yazılı başka evraklar da dijital ortama geçirilerek bu konudaki kapsam ...
Sağlık kuruluşları Elektronik Fatura uygulamasına geçecek

Sağlık kuruluşları Elektronik Fatura uygulamasına geçecek

E-fatura gibi muhasebede sarfedilen yazılı başka evraklar da dijital ortama geçirilerek bu konudaki kapsam genişletiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

E-FATURA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

E-fatura programsına geçiş mecburiluğu kapsamına Sosyal Emniyet Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sıhhat hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden bütün mükellefler yani hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sıhhat Bakanlığı'ndan ruhsatlı başka özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, araştırma ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi aygıt ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün yayınlayan ve/ya da yapan özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları da alındı.

SÖZ KONUSU KURUMLAR, 1 TEMMUZ'DAN ÖNCE E-FATURAYA GEÇMELİ

Buna göre, söz hususu kuruluşlar 1 Temmuz'dan itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Emniyet Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz hususu Kuruma fatura planlamaye başlamadan evvel e-fatura programsına geçecek.

E-Arşiv Fatura programsına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak 2020'den itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin lirayı vergi mükelleflerine düzenlenenler yönünden vergiler dahil toplam tutarı 5 bin lirayı aşması halinde, söz hususu faturaların istisnai haller haricinde, "E-Arşiv Fatura" olarak Başkanlıkça yayılan e-belge planlama portalı üzerinden ya da Başkanlığın e-belge planlama portalına lüzumlu entegrasyonları sağlayarak izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri vasıtasıyla düzenlenecek.

KAĞIT FATURA DÜZENLEYENLER İÇİN CEZA VAR

Söz hususu faturaların istisnai haller haricinde E-Arşiv Fatura yerine matbu yani kağıt fatura olarak düzenlenmesi ya da alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti tespit edilen alıcı ile alakalı düzenlenen ya da alınan her bir kağıt fatura amacıyla ayrı ayrı olmak üzere cezai hüküm uygulanacak.

E-İRSALİYE UYGULAMASI

Tebliğ ile "E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi" kapsamında da planlamaler yapıldı. 1 Ocak 2020'den itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listedeki malların imali, ithali, teslimi ve aynısı faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alanlar, kanuna iliştirilen listedeki malları imal, inşa ya da ithal edenler, gerçekleştirdikleri sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde tespit edilen mükellefler dahil maden ruhsat ya da sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal ya da ihracını yapanlar, Gübre Takip Sistemi'ne dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar ya da komisyoncular söz hususu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından, alakalı hesap devresi brüt satış hasılatı ya da satışları ile gayrisafi iş hasılatı 25 milyon ve üzeri olan mükellefler ise müteakip hesap devresinin yedinci ayı başından itibaren e-irsaliye programsına geçmeleri gerekecek. Bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini istisnai haller haricinde e-irsaliye olarak planlamaleri ve kayıtlı kullanıcılardan bu şekilde almaları mecburi olacak.

E-DÖVİZ ALIM-SATIM BELGESİ UYGULAMASI

"E-Döviz Alım-Satım Belgesi programsı" da "döviz alım ve satım faaliyetinde tespit edilen yetki sahibi müesseseler dahil olmak üzere alakalı mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen bütün mükelleflerce kağıt ortamda düzenlenen Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi'nin elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına isteği tarafında elektronik ya da kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkân veren program" olarak tekrardan tanımlandı.

E-ADİSYON UYGULAMASI

Tebliğe "E-Adisyon Uygulaması" başlıklı seksiyon eklendi. Masada servis uygulanan ve gerçek usulde bilanço ya da işletme hesabı temelına göre vergilendirilen hizmet işletmeleri lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi yönünden kullanılması mecburiluğu tespit edilen ve kağıt ortamda düzenlenen "adisyonun" elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile belge ya da verilerinin Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine ya da raporlanmasına dair planlamaler bu program kapsamında yer alacak.

Başkanlık, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, senelik ya da aylık satış hasılatı tutarlarını öneme alarak, geçiş hazırlıkları amacıyla en az 3 ay geçiş zamanı vermek ve yazılı bildirim ya da "ebelge.gib.gov.tr" internet adresinde bildirmek amacıyla e-adisyon programsına geçme mecburiluğu getirmeye yetki sahibi olacak.

Yazılı bildirim ya da duyuru uygulanan mükelleflerin yazılı bildirim ve duyuruda belirti edilen süreler içersinde e-adisyon programsına dahil olmaları gerekiyor. Uygulamaya zamanı içersinde geçmeyen ile bu kapsamda düzenlenmesi gereken adisyonu istisnai haller haricinde e-adisyon belgesi olarak planlamayen mükellefler kağıt adisyon olarak düzenleyenler dahil ile alakalı Kanunda öngörülen cezai hükümlere başvurulacak.

MALİ MÜHÜR

Başkanlık, Bilgi Teknolojileri ve Etkileşim Kurumunca yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi hususu ile alakalı tespit edilen ve ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayınlanan "Mali Mühür Üretimi Başvuru, Değerlendirme ve İzin Kılavuzu"nda belirtiler teknik koşulları gerçekleştiren kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı hususu ile alakalı yetkilendirebilecek. Başkanlıkça yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlar "ebelge.gib.gov.tr" internet adresinde yayınlanacak.

Tebliğ kapsamında düzenlenen e-belgelere dair olarak noter vasıtasıyla, taahhütlü mektup, telgraf ya da güvenilir elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemiyle uygulanan ihbar ya da ihtarlar ile e-belge iptal prosedürlerinin 1 Mayıs'tan itibaren, "ebelge.gib.gov.tr" internet adresinde yayınlanacak kılavuzda belirti edilen usul, temel ve süreler içersinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi prosedür sistemine bildirilmesi mecburi olacak.